AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

  

Artur Płoński

  

Zmiany ludnościowe w Suwałkach

na tle pozostałych miast postwojewódzkich

w latach 1998-2010 1

  

  

  

Wprowadzenie

  

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa zrewolucjonizowała podział terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej. Oznaczała zmniejszenie liczby województw z 49 na 16. Wprowadziła trzystopniowy podział administracyjny, reaktywując powiaty zarówno ziemskie, jak i grodzkie. Zmieniła również perspektywy rozwoju poszczególnych miast z jednej strony wyodrębniając te, którym pozostawiono status miast wojewódzkich, z drugiej – stawiając nowe wyzwania miastom, które tę rangę utraciły.

Status miast wojewódzkich utrzymały: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra. W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego zastosowano podział wojewódzkich ośrodków administracyjnych pomiędzy Bydgoszcz i Toruń, stąd w niniejszym opracowaniu przyjęto, że oba te miasta mają status wojewódzki. Pozostałe, będące siedzibami województw po reformie administracyjnej z 1975 roku, otrzymały status powiatów grodzkich. Wyjątek stanowią Ciechanów, Piła i Sieradz. Wałbrzych utracił status powiatu grodzkiego z dniem 1 stycznia 2003 roku (Dziennik Ustaw 2002, nr 191, poz.1594).

Miasta postwojewódzkie, na dzień 31 grudnia 1998 roku, były bardzo zróżnicowane, właściwie pod każdym względem. Niniejsze opracowanie ma na celu analizę rozwoju społeczno-gospodarczego Suwałk na tle miast, które z dniem 1 stycznia 1999 roku utraciły status miasta wojewódzkiego. Część pierwsza została poświęcona rozwojowi ludności Suwałk i pozostałych miast postwojewódzkich pod względem liczby, struktury wieku, migracji i przyrostu naturalnego. Czynniki te i ich zmiany mają znaczący wpływ na potencjał gospodarczy miasta, dobrze też odzwierciedlają jego atrakcyjność na tle innych, potencjalnych miejsc zamieszkania.

Analizę liczby ludności oparto o liczbę osób zameldowanych na dzień 31 grudnia badanego roku. Analizę migracji oparto o zmiany zameldowania. Przyrost naturalny analizowano jako różnicę pomiędzy urodzeniami a zgonami w badanym roku.

Struktura wieku opiera się na podziale na ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. Została obliczona na podstawie osób faktycznie zamieszkałych w badanych miastach na dzień 31 grudnia badanego roku.

Wszelkie analizy oparto na danych GUS. Lista źródeł znajduje się na końcu opracowania.

  

1. Ludność według zameldowania

  

Miasta postwojewódzkie są bardzo zróżnicowane pod względem liczby ludności. Na dzień 31 grudnia 1998 roku najmniejsze z nich – Sieradz, liczyło 45 715 osób, a największe – Częstochowa 254 953 osoby, czyli ponad pięciokrotnie więcej. Najliczniejszą grupę (sześć) stanowiły miasta o liczbie ludności w przedziale od 62 tys. do 73 tys. W tej grupie znajdowały się również Suwałki, które liczyły wówczas 68 020 osób zameldowanych. Kolejne, pod względem liczebności mieszkańców, były grupy miast w przedziałach od 40 tys. do 51 tys. oraz od 73 tys. do 84 tys. osób. Poza przedziałem do 139 tysięcy mieszkańców znalazły się tylko trzy: Częstochowa, Radom i Bielsko-Biała.

W ciągu pierwszych pięciu lat po reformie jest widoczna tendencja spadkowa w liczbie ludności poszczególnych miast. Nadal dominującą grupą są miasta w przedziale od 62 tys. do 73 tys. mieszkańców, widać jednak spadek liczebności w miastach w przedziale 51 tys. do 62 tys. oraz w przedziale od 128 tys. do 139 tys. na rzecz przedziałów niższych. Spadła również liczba mieszkańców największego miasta spośród miast postwojewódzkich – Częstochowy.

W kolejnych latach po wprowadzeniu reformy widać kontynuację trendu odpływu ludności z miast postwojewódzkich. Kolejne miasta przesuwają się do niższych przedziałów pod względem liczby ludności.

W badanym okresie ludność miast postwojewódzkich spadła o ponad 4%, co w liczbach bezwzględnych daje spadek o ponad 126 tys. mieszkańców. Jednak rozwój poszczególnych miast jest bardzo zróżnicowany. Z jednej strony ludność Wałbrzycha zmniejszyła się

o ponad 12%, z drugiej – liczba mieszkańców Leszna wzrosła o niemal 3%. Suwałki w badanym czasie zanotowały wzrost ludności o ponad 2% i znalazły się w nielicznej grupie miast postwojewódzkich, w których liczba ludności wzrasta.

W przypadku Suwałk spadek liczby ludności zanotowano jedynie w latach 2006 i 2007. Spadek w roku 2006 był spowodowany w dużej mierze wysokim ujemnym saldem migracji zagranicznych (–155 osób), z kolei spadek w 2007 roku został spowodowany wysokim saldem migracji krajowych (–222 osoby). Widoczny jest również silny trend spadkowy w dynamice przyrostu ludności, który wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo zatrzymania lub nawet odwrócenia wzrostu ludności miasta.

W okresie od grudnia 1998 roku do grudnia 2004 roku wzrost liczby mieszkańców odnotowały: Leszno (2,09%), Suwałki (1,9%), Kalisz (1,66%), Siedlce (1,61%) i Nowy Sącz (0,46%). Pozostałe zanotowały spadek. Największy: Wałbrzych (–6,78%), Jelenia Góra (–6,39%) i Częstochowa (–3,66%). Na podstawie danych nie można sformułować hipotezy mówiącej o zależności pomiędzy tempem wzrostu ludności miasta postwojewódzkiego a liczbą jego mieszkańców (współczynnik korelacji liniowej dla badanych zmiennych wynosi –0,2, co sugeruje, że nieco bardziej negatywne efekty reformy administracyjnej dotknęły miasta większe, lecz siła tej korelacji jest znikoma). Co prawda, największym miastem, które osiągnęło wzrost był Kalisz (108 668 mieszkańców na dzień 31 grudnia 2004 roku), a najmniejszym Leszno (63 414 mieszkańców na dzień 31 grudnia 2004 roku), co sugerowałoby pewien przedział, w którym wystąpiło zjawisko wzrostu ludności, to jednak również w tym przedziale większość miast zanotowała spadek liczby mieszkańców (w tym Jelenia Góra). Na uwagę zasługuje fakt, iż wśród wszystkich miast postwojewódzkich Suwałki zajmowały drugie miejsce pod względem procentowego przyrostu liczby mieszkańców.

W okresie od grudnia 1998 roku do grudnia 2010 roku wzrost liczby mieszkańców zanotowały: Leszno (2,82%), Suwałki (2,19%), Siedlce (2,19%), Nowy Sącz (0,34%) i Skierniewice (0,051%). Na uwagę zasługuje spadek ludności Kalisza po 2004 roku, utrzymanie drugiego miejsca pod względem tempa wzrostu przez Suwałki (aczkolwiek przewaga Suwałk nad Siedlcami jest już bardzo niewielka) oraz sytuacja najbliższych terytorialnie Suwałkom miast postwojewódzkich, czyli Łomży i Ostrołęki. Oba te miasta odnotowały w badanym okresie spadek liczby mieszkańców (odpowiednio o 2,64% i 3,37 ), co sugeruje, że wzrost liczby mieszkańców Suwałk nie jest uwarunkowany geograficznie. Na niekorzyść tak postawionej hipotezy przemawia jednak fakt, że oba te miasta leżą dużo bliżej większych aglomeracji miejskich niż Suwałki.

Fakt, że Suwałki znalazły się wśród czterech miast, które odnotowały wzrost ludności w badanym okresie, skłania do postawienia pytania o podłoże tego zjawiska. Przyczyn można upatrywać w tym, iż miasta te są na tyle atrakcyjne, że stanowią kierunek migracji ludności lub występuje w nich duży przyrost ludności. W końcu, przyczyna może leżeć w mieszanej zależności pomiędzy migracjami a przyrostem naturalnym. Próbę odpowiedzi na to pytanie stanowi następna część opracowania.

  

2. Przyrost naturalny i migracje w Suwałkach

  

Za przyrostem ludności Suwałk według miejsca zameldowania od początku stał stosunkowo wysoki przyrost naturalny, który w połączeniu z dodatnim saldem migracji w latach 1998–2001, zapewnił im wysoką pozycję wśród miast postwojewódzkich pod względem przyrostu ludności. Jednak zderzenie poziomego trendu przyrostu naturalnego z malejącym trendem migracji doprowadziło do spowolnienia rozwoju liczby ludności miasta. W wyniku działania tych dwóch sił przyrost ludności charakteryzuje się trendem spadkowym i jeżeli nie nastąpi odwrócenie trendu w migracjach lub znaczne zwiększenie przyrostu naturalnego, w najbliższej przyszłości Suwałki mogą doświadczyć spadku liczby mieszkańców, tak jak to miało miejsce w latach 2006 i 2007, z tym, że spadek ten może okazać się trwałą tendencją w czasie. Saldo migracji zagranicznych, z wyjątkiem roku 2009, miało wartość ujemną i było znaczące w latach 2002, 2005, 2006 i 2007.

W przypadku wszystkich miast postwojewódzkich, które odnotowały wzrost ludności w latach 1998–2010, zaobserwowano zjawisko spadkowego trendu przyrostu mieszkańców. We wszystkich przypadkach przyczyna leży w ujemnym trendzie migracji, który jest łagodzony przez przyrost naturalny. W przypadku Leszna i Siedlec przyrost naturalny charakteryzuje się trendem wzrostowym, co może oznaczać dłuższe pozostawanie na ścieżce wzrostu liczby ludności. Nowy Sącz i Suwałki znajdują się w sytuacji trudniejszej. W obu przypadkach zaobserwowano niemal poziomy trend w przyroście naturalnym, co oznacza, że jeżeli nie odwróci się tendencja ujemnego salda migracji, oba te miasta w krótkim czasie mogą doświadczyć stałego przyrostu ujemnego.

W związku z tym, że przyrost ludności jest wypadkową dwóch sił: przyrostu naturalnego i migracji, powstaje pytanie, która z tych sił w Suwałkach jest dla wzrostu istotniejsza. Próbę odpowiedzi na to pytanie stanowi analiza korelacji pomiędzy przyrostem naturalnym i saldem migracji, a zmianą ludności ogółem. Wskazuje ona, że zmienność przyrostu ludności we wszystkich badanych przypadkach jest warunkowana głównie przez saldo migracji ludności. Co więcej, przeciwny trend oddziaływania przyrostu naturalnego zaobserwowano jedynie w przypadku Leszna (współczynnik korelacji = –0,3) i Siedlec (współczynnik korelacji = –0,4). Oznacza to, że zarówno w przypadku Suwałk, jak i Nowego Sącza obserwuje się ujemny trend w przyroście naturalnym. Potwierdza to tezę o możliwości wystąpienia w tych miastach zjawiska trwałego spadku ludności. Z powyższej analizy można wyciągnąć wniosek mówiący, że wszelkie działania mające na celu utrzymanie wzrostu ludności w badanych miastach powinny skupić się na odwróceniu negatywnego trendu salda migracji, jako że każda zmiana tej zmiennej odbija się natychmiast (wszystkie współczynniki korelacji powyżej 0,9) na przyroście ludności miasta.

W przypadku Suwałk w zakresie zameldowań zdecydowaną przewagę w całym badanym okresie mają zameldowania z obszarów wiejskich. Niemal w całym okresie mają one ponad dwukrotną przewagę nad zameldowaniami z miast, przy czym zauważalny jest zdecydowanie spadkowy trend w tych migracjach. Również migracje z terenów miejskich charakteryzują się trendem spadkowym. Niewielki trend wzrostowy można zauważyć w zameldowaniach z zagranicy. W przypadku wymeldowań, od roku 2004 przeważają wymeldowania na wieś, lecz ich przewaga nad wymeldowaniami do miast jest niewielka. Wymeldowania na wieś charakteryzują się zdecydowanym trendem wzrostowym w przeciwieństwie do wymeldowań do miast, w których lata 2008 i 2009 były latami znaczącego spadku, przez co trend wzrostowy jest znacznie słabszy. Może to mieć związek z poprawą na rynku pracy w Suwałkach, odnotowaną w latach 2006–2008. Duży udział wymeldowań na wieś w stosunku do wymeldowań ogółem może oznaczać, że część ludności opuszcza granice miasta jedynie w celach poprawy warunków zamieszkania, wybierając tereny podmiejskie. Bardzo wysoki współczynnik korelacji pomiędzy wymeldowaniami z Suwałk na tereny wiejskie, a zameldowaniami z miast na terenie powiatu suwalskiego ziemskiego (0,95) wskazuje na silną zależność liniową pomiędzy badanymi zmiennymi, co w tym przypadku oznacza, że hipoteza o kierunku wyjazdów z Suwałk na tereny podmiejskie jest statystycznie uzasadniona.

  

3. Zmiany struktury wiekowej ludności Suwałk na tle pozostałych miast postwojewódzkich

  

Reforma administracyjna państwa dotknęła miasta zróżnicowane nie tylko pod względem liczby mieszkańców, ale również pod względem struktury wiekowej ludności.

Szczegółowa analiza badanych zjawisk została oparta o analizę zmian czterech wskaźników: liczby osób w wieku pozaprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, liczby osób w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, liczby osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym oraz liczby osób w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku poprodukcyjnym.

Wskaźnik obciążenia demograficznego, liczony jako liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, wskazuje, ile osób muszą utrzymać osoby w wieku produkcyjnym. Im ten wskaźnik jest wyższy, tym obciążenie demograficzne jest większe.

Wszystkie z badanych miast zanotowały spadek wskaźnika. Jego średnia wartość dla miast postwojewódzkich w 1998 roku wyniosła 60,86 osoby, odchylenie standardowe 3,7, a mediana 60,38. W 2004 roku średnia wartość współczynnika spadła do poziomu 51,99, odchylenie standardowe wyniosło 2,20, a mediana 51,74. W 2010 roku średnia wartość badanego wskaźnika nieznacznie wzrosła do poziomu 52,43, odchylenie standardowe wyniosło 2,32, a mediana 52,32. Rozkład wskaźnika pokazuje, że w 1998 roku brak jest zależności pomiędzy wielkością miasta a liczbą osób w wieku nieprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym. Potwierdza to analiza współczynnika korelacji, który wynosi zaledwie –0,14. Rozkład wskaźnika pokazuje, że również w 2010 roku brak jest silnej zależności pomiędzy wielkością miasta, a ilością osób w wieku nieprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym. Współczynnik korelacji wyniósł 0,41, co sugeruje pewną dodatnią korelację badanego współczynnika z wielkością badanych miast. Analiza zmiany wskaźnika obciążenia demograficznego wskazuje na duże zróżnicowanie miast pod względem tempa zmian badanego współczynnika. Średnia zmiana w stosunku do roku 1998 wyniosła –8,43 osoby, a odchylenie standardowe badanej populacji 4,63, co stanowi ponad 50% średniej i potwierdza duże zróżnicowanie w populacji. Mediana wynosi –7,84 i jest znacząco wyższa od średniej, co oznacza, że ponad połowa badanej populacji znajduje się powyżej średniej, a sama średnia jest obniżana przez znaczące spadki wartości badanej zmiennej w mniej licznych przypadkach. Współczynnik korelacji pomiędzy zmianą badanego wskaźnika a wielkością miast wyniósł 0,31, co w pewien sposób potwierdza tezę o szybszym spadku badanego wskaźnika w miastach o mniejszej liczbie ludności.

Suwałki w grudniu 1998 roku odnotowały najwyższy poziom wskaźnika obciążenia demograficznego (68,87 osoby) ze wszystkich miast tracących status województwa, jednak w 2010 roku wskaźnik ten spadł w Suwałkach do poziomu 50,23, co umiejscowiło je nieco poniżej średniej dla wszystkich miast postwojewódzkich. Jednocześnie Suwałki odnotowały największy spadek wskaźnika (–18,64) ze wszystkich miast postwojewódzkich. Spadek wskaźnika obciążenia demograficznego na ogół interpretuje się jako pozytywny w krótkim okresie, jednak w długim okresie, oprócz samej dynamiki wskaźnika konieczna jest analiza struktury obciążenia demograficznego. Jeżeli spadek obciążenia wynika ze zmniejszenia udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym, a przy tym zachodzi zjawisko zwiększania się udziału ludności w wieku poprodukcyjnym, wówczas taki spadek należy interpretować jako długookresowe zagrożenie. Oznacza on bowiem starzenie się ogółu mieszkańców miasta i pomimo obecnego zmniejszania się obciążenia demograficznego, można się spodziewać jego wzrostu w przyszłości.

Analogicznie do wskaźnika obciążenia demograficznego, również w przypadku obciążenia demograficznego ludnością w wieku przedprodukcyjnym, we wszystkich przypadkach zanotowano spadki, są one jednak wyższe. Średnia wartość badanego wskaźnika w 1998 roku wyniosła 41,65 osób w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, odchylenie standardowe populacji wyniosło 4,85, a mediana 41,21. W 2004 roku średnia wartość wskaźnika wyniosła 30,8 osoby, odchylenie standardowe populacji wyniosło 2,99 osoby, a mediana 30,82. Współczynnik korelacji liczony dla liczby ludności badanych miast i wysokości wskaźnika przyjął wartość (–0,48), co oznacza dosyć istotną ujemną zależność między tymi zmiennymi. W 2010 roku średnia wyniosła 26,81, odchylenie standardowe populacji 1,8, a mediana 27,09. Na uwagę zasługuje fakt stałego zbliżania się poszczególnych wartości wskaźnika do wartości średniej oraz wyraźny spadek korelacji pomiędzy wysokością wskaźnika a wielkością badanego miasta. Współczynnik korelacji wyniósł (–0,34), co może oznaczać, że najwyższe spadki współczynnika odnotowały miasta mniejsze. Zmiana wskaźnika obciążenia demograficznego ludnością w wieku przedprodukcyjnym wykazuje się dużym zróżnicowaniem. Średnia zmiana dla badanej populacji wyniosła (–14,85), a odchylenie standardowe populacji 3,46, co oznacza około 24% średniej, czyli jest stosunkowo wysokie. Mediana wyniosła (–13,99) co oznacza, że większość badanych miast odczuła nieco mniejszy spadek wskaźnika niż średnia dla populacji. Analiza korelacji pomiędzy zmianą badanego wskaźnika a wielkością miasta wskazuje na znaczną dodatnią zależność (współczynnik korelacji = 0,44), co oznacza, że mniejsze miasta odczuły statystycznie większy spadek współczynnika, jak wskazywały wcześniejsze analizy.

Suwałki na tle pozostałych miast postwojewódzkich odznaczają się największą liczbą osób w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. W roku 1998 wskaźnik ten osiągnął wartość 52,93, a w 2010 roku 30,68. Nie oznacza to, że Suwałki są odporne na opisywane zjawisko. Utrzymanie wysokiej pozycji zawdzięczają bardzo wysokiemu wskaźnikowi początkowemu w 1998 roku oraz dodatniemu przyrostowi demograficznemu, jednak, jak wykazały poprzednie analizy, w najbliższym czasie sytuacja może się odwrócić, na co zdecydowany wpływ może mieć przede wszystkim ujemne saldo migracji, które wykazuje silny trend spadkowy oraz stagnacja przyrostu demograficznego. Pierwszych symptomów tej sytuacji można upatrywać w drugim co do wielkości spadku badanego wskaźnika, jaki zanotowały Suwałki na tle pozostałych miast postwojewódzkich (–22,25). Największy spadek zanotowała Łomża, w której w badanym okresie wskaźnik spadł o 22,88 osoby.

Spadkowi wskaźnika obciążenia demograficznego ludnością w wieku przedprodukcyjnym towarzyszył we wszystkich badanych miastach wzrost współczynnika obciążenia demograficznego ludnością w wieku poprodukcyjnym. W 1998 roku średnia wartość wskaźnika wyniosła 19,21 osoby na 100, odchylenie standardowe populacji osiągnęło poziom 3,12, co stanowi nieco ponad 16% średniej, a mediana osiągnęła poziom 19,13. Analiza korelacji pomiędzy wskaźnikiem a wielkością miasta wykazała znaczącą dodatnią zależność (współczynnik korelacji wynosi 0,58), co oznacza, że statystycznie im większe miasto, tym większe obciążenie demograficzne ludnością w wieku poprodukcyjnym. W 2004 roku średnia wartość wskaźnika wzrosła do poziomu 21,19 osoby, odchylenie standardowe spadło do poziomu 2,97 (14% średniej), a mediana osiągnęła poziom 20,77. Takie wartości oznaczają wzrost wartości badanego wskaźnika oraz dalsze skupienie wyników wokół średniej. W roku 2010 zaobserwowano dalszy, nieco szybszy wzrost średniej do poziomu 25,62, odchylenie standardowe osiągnęło poziom 3,23, nieco większy niż w 2004 roku, lecz stanowiło tylko 13% średniej. Dodatnia korelacja pomiędzy wielkością miasta a wysokością wskaźnika nieco się zmniejszyła, pozostając jednak na stosunkowo wysokim poziomie (współczynnik korelacji wyniósł 0,49). Zmiana badanego wskaźnika wykazuje duże zróżnicowanie. Średnia zmiana wyniosła 6,41 osoby, a odchylenie standardowe 1,88, co daje 29% średniej. Mediana dla badanej populacji wynosi 6,20, co oznacza, że zmienna wykazuje dosyć dużą symetrię. Istotny jest fakt niemal całkowitego braku korelacji pomiędzy wielkością zmiany badanego wskaźnika a wielkością badanego miasta (współczynnik korelacji na poziomie –0,07).

W 1998 roku Suwałki odnotowały wskaźnik obciążenia demograficznego ludnością w wieku poprodukcyjnym na poziomie 15,95, co oznacza, że znalazły się w gronie pięciu miast o najniższym poziomie badanego wskaźnika. W 2010 roku wskaźnik ten wzrósł w Suwałkach do poziomu 19,55, jednak zaobserwowany wzrost był najniższy pośród wszystkich miast postwojewódzkich i zagwarantował Suwałkom miejsce wśród trzech miast o najniższym poziomie badanego wskaźnika. Obciążenie demograficzne ludnością w wieku poprodukcyjnym i jego wzrost we wszystkich miastach postwojewódzkich zwraca uwagę na zjawisko starzenia się mieszkańców. Na tle pozostałych miast postwojewódzkich Suwałki, charakteryzujące się najniższym przyrostem wskaźnika, wypadają bardzo korzystnie. Wziąwszy jednak pod uwagę dotychczasowe analizy należy zauważyć, że istnieje duże zagrożenie zmiany tej sytuacji na gorsze, zwłaszcza pod wpływem ujemnego salda migracji charakteryzującego się silnym trendem spadkowym.

Ciekawie na tle powyższych danych prezentują się wartości i zmiana wskaźnika struktury obciążenia demograficznego. Jest on liczony jako liczba osób w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku poprodukcyjnym. We wszystkich badanych miastach postwojewódzkich wykazał on spadek. O ile w roku 1998 we wszystkich miastach postwojewódzkich był wyższy niż 100, co oznacza przewagę osób w wieku przedprodukcyjnym w strukturze obciążenia demograficznego, o tyle w 2004 roku w przypadku dwóch miast spadł poniżej tego poziomu, a w roku 2010 już w 13 miastach wykazał wartości niższe niż 100. Średnia wysokość wskaźnika dla 1998 roku wyniosła 225,33 osoby na 100, odchylenie standardowe dla populacji wyniosło 57,52, co stanowi 25,5% średniej i oznacza stosunkowo duże zróżnicowanie badanej zmiennej. Mediana wyniosła 216,57, co oznacza, że większość wartości wskaźnika była poniżej średniej. Analiza wskaźnika w odniesieniu do wielkości badanych miast wykazuje silną ujemną korelację (współczynnik korelacji na poziomie –0,57). W 2004 roku średnia wartość wskaźnika wyniosła 149,7, odchylenie standardowe wyniosło 33,15 (22% średniej), a mediana 144,41. W 2010 roku średnia wartość wskaźnika spadła do poziomu 107,08, odchylenie standardowe wyniosło 20,14 (18,8% średniej), a mediana 102,66. Analiza zmiany odchylenia standardowego populacji wskazuje na coraz mniejsze zróżnicowanie wskaźnika struktury obciążenia demograficznego dla miast postwojewódzkich. Nadal występuje ujemna korelacja pomiędzy wysokością wskaźnika a wielkością badanych miast, jednak jej siła nieco się zmniejszyła (współczynnik korelacji wyniósł –0,46), co może oznaczać silniejszy spadek badanego wskaźnika w latach 1998–2010 w miastach mniejszych. Średnia zmiana wskaźnika struktury wyniosła w badanym okresie –118,25, odchylenie standardowe populacji wyniosło 40,42, co stanowi 34% średniej i oznacza znaczne zróżnicowanie badanej zmiennej. Mediana przyjęła wartość –105,57. Największy spadek wskaźnika zaobserwowano w przypadku miast, które w 1998 roku charakteryzowały się najwyższym jego poziomem. Analiza korelacji pomiędzy zmianą badanego wskaźnika a wielkością badanych miast wykazuje silną dodatnią korelację (współczynnik korelacji wynosi 0,55), co oznacza większy spadek wskaźnika w miastach mniejszych.

Analiza wskaźnika struktury obciążenia demograficznego wskazuje na negatywne zmiany zachodzące w grupie osób w wieku pozaprodukcyjnym, które dotknęły wszystkie miasta postwojewódzkie w badanym okresie. Suwałki na tle pozostałych miast wyraźnie poprawiły swoją pozycję, przesuwając się z trzeciego miejsca w 1998 roku (wskaźnik na poziomie 331,93) na pierwsze w roku 2010 (wskaźnik na poziomie 156,87). Nie oznacza to jednak, że negatywne zmiany zachodzące w strukturze ludności pozaprodukcyjnej nie dotknęły również Suwałk. Analizując zmianę wskaźnika nie sposób nie zauważyć, że Suwałki zanotowały czwarty spadek spośród wszystkich miast postwojewódzkich, choć z drugiej strony spadek ten był mniejszy niż w pozostałych „czołowych” miastach pod względem wysokości wskaźnika.

Dane dotyczące struktury wykazują podobne tendencje zmian we wszystkich miastach postwojewódzkich. Każde z nich doświadczyło w badanym okresie spadku odsetka ludności w wieku przedprodukcyjnym, początkowego wzrostu, a następnie spadku odsetka ludności w wieku produkcyjnym oraz wzrostu odsetka ludności w wieku poprodukcyjnym, co wskazuje na tendencję starzenia się mieszkańców miast postwojewódzkich.

  

Podsumowanie

  

Powyższa analiza wykazała szereg negatywnych zmian w ludności miast postwojewódzkich: spadek liczby mieszkańców, wysokie ujemne saldo migracji, niekorzystne pod względem potencjału gospodarczego zmiany w strukturze wiekowej ludności. Na tym tle sytuacja Suwałk przedstawia się stosunkowo dobrze. Znalazły się wśród pięciu miast postwojewódzkich, które odnotowały wzrost liczby mieszkańców.. Wykazują się stabilnym przyrostem naturalnym. Doświadczają wysokiej ujemnej migracji, ale efekt ten jest łagodzony przez strukturę migracji, której ponad połowa skierowana jest na wieś i trafia w większości na tereny powiatu suwalskiego ziemskiego, co nie wpływa znacząco na potencjał gospodarczy miasta, jako że zawodowo większość tych osób pozostaje związana z Suwałkami.

Pod względem struktury mieszkańców Suwałki wyróżniają się spośród innych badanych miast stosunkowo wysokimi wskaźnikami obciążenia demograficznego. Pod względem ogólnego wskaźnika obciążenia ludnością w wieku pozaprodukcyjnym w 2010 roku znalazły się nieco poniżej średniej, odnotowując przy tym najwyższy spadek tego wskaźnika pośród wszystkich miast postwojewódzkich. Pod względem liczby osób w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Suwałki zajmowały w 2010 roku pierwsze miejsce pośród badanych miast. Wskaźnik obciążenia demograficznego ludnością w wieku poprodukcyjnym stawia je pośród pięciu miast o najmniejszym obciążeniu, co więcej – zanotowały najniższy spośród badanych miast wzrost tego wskaźnika. Pod względem struktury obciążenia demograficznego, liczonego jako liczba osób w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku poprodukcyjnym, Suwałki zajmują pierwsze miejsce wśród miast postwojewódzkich.

Taka sytuacja nie oznacza jednak, że nie zostały dotknięte negatywnymi zmianami ludnościowymi. Dalszy wzrost liczby mieszkańców zagrożony jest przez wysoką dynamikę spadkową ujemnego salda migracji. Suwałki, tak jak wszystkie pozostałe miasta, doświadczyły spadku obciążenia demograficznego, jednak ten spadek związany jest z negatywnymi zmianami struktury – rośnie odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, a maleje odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym – zjawisko to dotyczy również Suwałk, choć proces ten jest wolniejszy niż w przypadku pozostałych miast postwojewódzkich. Największym zagrożeniem wydaje się być ujemne saldo migracji, które potęguje negatywne zjawiska w strukturze i liczbie ludności.

  

  

Tabele i wykresy

  

Tabela 1. Ludność miast postwojewódzkich według zameldowania w latach 1998–2010

  

Miasto

post-

wojewódzkie

Zamel-

dowani

na

31

grudnia

1998

Zamel-

dowani

na

31

grudnia

2004

Zmiana

procentowa

w stosunku

do 31

grudnia

1998

Zamel-

dowani

na

31

grudnia

2009

Zmiana

procentowa

w stosunku

do 31

grudnia

1998

Zamel-

dowani

na

31

grudnia

2010

Zmiana

procentowa

w stosunku

do 31

grudnia

1998

Biała Podlaska 57 837 57 483 –0,612% 57 086 –1,298% 57 194 –1,112%
Bielsko-Biała 179 187 176 817 –1,323% 175 123 –2,268% 174 729 –2,488%
Chełm 70 752 68 733 –2,854% 67 492 –4,608% 67 166 –5,068%
Ciechanów 47 623 46 446 –2,471% 45 385 –4,699% 45 078 –5,344%
Częstochowa 254 953 245 625 –3,659% 237 923 –6,680% 236 646 –7,181%
Elbląg 130 383 127 894 –1,909% 126 247 –3,172% 125 877 –3,456%
Gorzów

Wielkopolski

125 392 125 343 –0,039% 125 040 –0,281% 125 051 –0,272%
Jelenia Góra 93 350 87 388 –6,387% 84 504 –9,476% 83 963 –10,056%
Kalisz 106 890 108 668 1,663% 106 539 –0,328% 106 184 –0,660%
Konin 83 824 81 525 –2,743% 79 397 –5,281% 79 093 –5,644%
Koszalin 109 764 106 271 –3,182% 105 038 –4,306% 106 005 –3,425%
Krosno 49 714 48 538 –2,366% 47 700 –4,051% 47 637 –4,178%
Legnica 109 080 106 113 –2,720% 104 008 –4,650% 103 722 –4,912%
Leszno 62 118 63 414 2,086% 63 777 2,671% 63 871 2,822%
Łomża 64 314 63 519 –1,236% 62 755 –2,424% 62 619 –2,636%
Nowy Sącz 84 405 84 792 0,459% 84 709 0,360% 84 690 0,338%
Ostrołęka 55 264 54 084 –2,135% 53 529 –3,139% 53 402 –3,369%
Piła 76 958 75 086 –2,432% 74 564 –3,111% 74 476 –3,225%
Piotrków

Trybunalski

81 916 80 042 –2,288% 78 244 –4,483% 77 817 –5,004%
Płock 129 938 127 008 –2,255% 125 208 –3,640% 124 727 –4,010%
Przemyśl 68 529 67 570 –1,399% 65 817 –3,957% 65 655 –4,194%
Radom 232 652 228 710 –1,694% 224 366 –3,562% 223 465 –3,949%
Siedlce 74 731 75 935 1,611% 76 292 2,089% 76 365 2,187%
Sieradz 45 715 44 747 –2,117% 43 771 –4,252% 43 552 –4,731%
Skierniewice 48 982 48 936 –0,094% 48 921 –0,125% 49 007 0,051%
Słupsk 101 965 98 676 –3,226% 96 594 –5,267% 96 162 –5,691%
Suwałki 68 020 69 314 1,902% 69 481 2,148% 69 509 2,189%
Tarnobrzeg 51 612 50 362 –2,422% 49 752 –3,604% 49547 –4,001%
Tarnów 121 486 118 020 –2,853% 114 691 –5,593% 114 168 –6,024%
Wałbrzych 137 521 128 196 –6,781% 122 131 –11,191% 120 965 –12,039%
Włocławek 124 094 120 995 –2,497% 117 752 –5,111% 117 264 –5,504%
Zamość 68 575 66 932 –2,396% 66 067 –3,657% 65 744 –4,128%
Razem 117 544 053 182 –2,065% 999 903 –3,774% 991 350 –4,048%

  

  

  

  

Tabela 2. Ludność Suwałk według zameldowania w latach 1998–2010

  

Rok

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ludność

Suwałk

68 020 68 326 68 586 68 938 69 161 69 233 69 314 69 420 69 343 69 272 69 391 69 481 69 509
Przyrost

w

stosunku

do roku

poprzed-

niego

(%)

0,76 0,45 0,38 0,51 0,32 0,10 0,12 0,15 -0,11 -0,10 0,17 0,13 0,04

  

  

  

Rys. 4.

  

  

 Tabela 3. Migracje i przyrost naturalny w mieście Suwałki w latach 1998–2010

  

Rok

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Urodzenia 724 735 625 736 698 614 680 703 705 719 717 724 769
Zgony 423 427 413 481 431 470 464 459 503 491 448 488 478
Przyrost

naturalny

301 308 212 255 267 144 216 244 202 228 269 236 291
Zameldowania

ogółem

775 858 776 697 750 716 690 730 802 629 619 568 556
Wymeldowania

ogółem

561 657 728 600 794 788 825 868 1 081 928 769 714 819
Saldo migracji 214 201 48 97 –44 –72 –135 –138 –279 –299 –150 –146 –263
Zameldowania

z zagranicy

20 14 12 8 7 15 25 30 46 30 38 43 30
Wymeldowania

za granicę

29 20 29 36 71 36 32 115 201 107 91 40 36
Saldo migracji

zagranicznych

–9 –6 –17 –28 –64 –21 –7 –85 –155 –77 –53 3 –6

  

  

Tabela 4. Struktura migracji w Suwałkach w latach 1998–2010

  

Rok

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zameldowania

do Suwałk

z miast

223 217 186 228 253 233 211 178 220 173 158 158 133
Zameldowania

do Suwałk

ze wsi

532 627 578 461 490 468 454 522 536 426 423 367 393
Zameldowania

do Suwałk

z zagranicy

20 14 12 8 7 15 25 30 46 30 38 43 30
Wymeldowania

z Suwałk

do miast

305 307 368 306 359 387 357 334 435 372 315 308 349
Wymeldowania

z Suwałk

na wieś

227 330 331 258 364 365 436 419 445 449 363 366 434
Wymeldowania

z Suwałk

za granicę

29 20 29 36 71 36 32 115 201 107 91 40 36

  

  

  

  

Tabela 5. Korelacja pomiędzy wymeldowaniami z powiatu grodzkiego m. Suwałki

na tereny wiejskie, a zameldowaniami z miast na terenie powiatu suwalskiego ziemskiego

  

Rok

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Wymeldowania

na wieś z miasta

Suwałki

227 330 331 258 364 365 436 419 445 449 363 366 434
Zameldowania

z miast pow.

suwalski

200 271 301 223 299 305 326 321 361 373 327 306 339
Współczynnik

korelacji

0,954611684

  

  

  

  

Tabela 6. Zmiany w strukturze wiekowej mieszkańców miast postwojewódzkich

w latach 1998–2010

  

Miasto

post-

wojewódzkie

Jed-

nost­

ka

1998 2004 2010

wiek

przed-

pro­

dukcyjny

wiek

pro-

duk-

cyjny

wiek

popro­

duk-

cyjny

wiek

przed-

pro­

dukcyjny

wiek

pro-

duk-

cyjny

wiek

popro­

duk-

cyjny

wiek

przed-

pro­

dukcyjny

wiek

pro-

duk-

cyjny

wiek

popro­

duk-

cyjny

Biała Podlaska osoby 17 437 35 369 5 545 13 384 38 390 6 273 11 132 39 149 7 703
proc. 29,88 60,61 9,50 23,06 66,14 10,81 19,20 67,52 13,28
Bielsko-Biała osoby 42 088 113 298 24 921 32 790 115 908 28 289 29 514 112 443 33 051
proc. 23,34 62,84 13,82 18,53 65,49 15,98 16,86 64,25 18,89
Chełm osoby 18 789 43 805 8 060 14 049 45 442 9 120 11 391 44 957 10 976
proc. 26,59 62,00 11,41 20,48 66,23 13,29 16,92 66,78 16,30
Ciechanów osoby 13 046 29 131 5 291 10 193 30 318 5 763 8 213 30 120 6 630
proc. 27,48 61,37 11,15 22,03 65,52 12,45 18,27 66,99 14,75
Częstochowa osoby 57 404 160 853 39 555 43 418 162 929 41 685 37 055 154 915 46 072
proc. 22,27 62,39 15,34 17,50 65,69 16,81 15,57 65,08 19,35
Elbląg osoby 32 779 80 448 16 555 25 689 84 103 17 863 22 105 83 527 20 417
proc. 25,26 61,99 12,76 20,12 65,88 13,99 17,54 66,27 16,20
Gorzów

Wielkopolski

osoby 30 924 80 091 15 004 23 726 84 629 17 223 21 189 83 339 20 866
proc. 24,54 63,55 11,91 18,89 67,39 13,71 16,90 66,46 16,64
Jelenia Góra osoby 20 078 58 879 14 944 14 661 57 319 15 663 12 430 54 356 17 237
proc. 21,38 62,70 15,91 16,73 65,40 17,87 14,79 64,69 20,51
Kalisz osoby 24 436 66 670 15 535 20 464 70 860 17 468 18 391 67 824 20 449
proc. 22,91 62,52 14,57 18,81 65,13 16,06 17,24 63,59 19,17
Konin osoby 21 173 53 651 8 602 16 297 54 173 10 796 13 760 51 528 13 924
proc. 25,38 64,31 10,31 20,05 66,66 13,28 17,37 65,05 17,58
Koszalin osoby 25 259 72 834 14 282 18 616 72 331 16 826 16 615 70 813 20 520
proc. 22,48 64,81 12,71 17,27 67,11 15,61 15,39 65,60 19,01
Krosno osoby 13 145 30 181 5 901 9 712 31 448 6 900 8 109 30 978 8 384
proc. 26,70 61,31 11,99 20,21 65,43 14,36 17,08 65,26 17,66
Legnica osoby 25 948 69 091 14 296 20 358 70 379 15 406 17 693 68 599 17 600
proc. 23,73 63,19 13,08 19,18 66,31 14,51 17,03 66,03 16,94
Leszno osoby 16 066 38 806 7 402 13 160 42 047 8 580 12 063 42 000 10 369
proc. 25,80 62,31 11,89 20,63 65,92 13,45 18,72 65,19 16,09
Łomża osoby 19 882 38 902 5 821 14 891 41 830 7 159 12 024 42 598 8 599
proc. 30,77 60,22 9,01 23,31 65,48 11,21 19,02 67,38 13,60
Nowy Sącz osoby 24 339 49 649 9 766 19 120 53 940 11 403 16 372 54 531 13 634
proc. 29,06 59,28 11,66 22,64 63,86 13,50 19,37 64,51 16,13
Ostrołęka osoby 16 580 34 112 4 579 12 256 36 160 5 713 10 372 36 227 7 111
proc. 30,00 61,72 8,28 22,64 66,80 10,55 19,31 67,45 13,24
Piła osoby 20 144 48 414 8 291 15 739 50 132 9 377 13 893 49 061 11 596
proc. 26,21 63,00 10,79 20,92 66,62 12,46 18,64 65,81 15,55
Piotrków

Trybunalski

osoby 19 173 51 102 11 009 15 287 52 814 11 984 13 680 49 874 13 829
proc. 23,59 62,87 13,54 19,09 65,95 14,96 17,68 64,45 17,87
Płock osoby 31 891 84 894 14 226 24 755 86 015 17 071 22 457 82 467 21 137
proc. 24,34 64,80 10,86 19,36 67,28 13,35 17,81 65,42 16,77
Przemyśl osoby 17 928 41 321 9 206 14 277 43 098 10 472 11 778 42 563 11 888
proc. 26,19 60,36 13,45 21,04 63,52 15,43 17,78 64,27 17,95
Radom osoby 60 690 141 365 30 207 46 699 147 126 33 788 40 105 144 169 38 222
proc. 26,13 60,86 13,01 20,52 64,64 14,84 18,03 64,80 17,18
Siedlce osoby 20 819 46 948 7 846 16 317 51 389 9 311 14 835 51 002 11 555
proc. 27,53 62,09 10,38 21,19 66,72 12,09 19,17 65,90 14,93
Sieradz osoby 12 388 28 506 4 635 9 536 29 027 5 763 7 730 28 563 6 993
proc. 27,21 62,61 10,18 21,51 65,49 13,00 17,86 65,99 16,16
Skierniewice osoby 12 373 30 641 5 726 9 765 32 545 6 423 8 838 32 459 7 747
proc. 25,39 62,87 11,75 20,04 66,78 13,18 18,02 66,18 15,80
Słupsk osoby 24 914 64 667 12 789 18 620 65 527 14 610 15 756 63 475 17 424
proc. 24,34 63,17 12,49 18,85 66,35 14,79 16,30 65,67 18,03
Suwałki osoby 21 416 40 463 6 452 17 058 44 385 7 670 14 197 46 280 9 050
proc. 31,34 59,22 9,44 24,68 64,22 11,10 20,42 66,56 13,02
Tarnobrzeg osoby 13 468 32 828 4 765 10 602 33 108 6 326 8 458 32 352 8 404
proc. 26,38 64,29 9,33 21,19 66,17 12,64 17,19 65,74 17,08
Tarnów osoby 31 479 74 000 16 015 23 611 76 073 18 583 19 306 73 872 21 457
proc. 25,91 60,91 13,18 19,96 64,32 15,71 16,84 64,44 18,72
Wałbrzych osoby 30 195 84 562 22 166 21 659 82 780 23 127 18 408 77 940 23 849
proc. 22,05 61,76 16,19 16,98 64,89 18,13 15,31 64,84 19,84
Włocławek osoby 29 940 78 395 15 038 23 442 79 983 16 944 20 221 76 218 20 475
proc. 24,27 63,54 12,19 19,48 66,45 14,08 17,30 65,19 17,51
Zamość osoby 19 726 41 582 6 980 14 623 43 891 8 233 11 997 44 059 10 178
proc. 28,89 60,89 10,22 21,91 65,76 12,33 18,11 66,52 15,37

  

  

Tabela 7. Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

w miastach postwojewódzkich w latach 1998–2010

  

Miasto

postwojewódzkie

Ludność w wieku nieprodukcyjnym

na 100 osób w wieku produkcyjnym

1998

2004

2010

zmiana

w stosunku

do roku

1998

Biała Podlaska 64,98 51,20 48,11 –16,87
Bielsko-Biała 59,14 52,70 55,64 –3,50
Chełm 61,29 50,99 49,75 –11,54
Ciechanów 62,95 52,63 49,28 –13,67
Częstochowa 60,28 52,23 53,66 –6,62
Elbląg 61,32 51,78 50,91 –10,42
Gorzów Wielkopolski 57,34 48,39 50,46 –6,88
Jelenia Góra 59,48 52,90 54,58 –4,90
Kalisz 59,95 53,53 57,27 –2,69
Konin 55,50 50,01 53,73 –1,77
Koszalin 54,29 49,00 52,44 –1,85
Krosno 63,11 52,82 53,24 –9,86
Legnica 58,25 50,82 51,45 –6,80
Leszno 60,48 51,70 53,41 –7,07
Łomża 66,07 52,71 48,41 –17,66
Nowy Sącz 68,69 56,59 55,03 –13,67
Ostrołęka 62,03 49,69 48,26 –13,77
Piła 58,73 50,10 51,95 –6,78
Piotrków Trybunalski 59,06 51,64 55,16 –3,91
Płock 54,32 48,63 52,86 –1,46
Przemyśl 65,67 57,42 55,60 –10,06
Radom 64,30 54,71 54,33 –9,97
Siedlce 61,06 49,87 51,74 –9,31
Sieradz 59,72 52,71 51,55 –8,17
Skierniewice 59,07 49,74 51,10 –7,97
Słupsk 58,30 50,71 52,27 –6,03
Suwałki 68,87 55,71 50,23 –18,64
Tarnobrzeg 55,54 51,13 52,12 –3,42
Tarnów 64,18 55,47 55,18 –9,00
Wałbrzych 61,92 54,10 54,22 –7,70
Włocławek 57,37 50,49 53,39 –3,98
Zamość 64,22 52,07 50,33 –13,89
Średnia 60,86 52,01 52,43 –8,43
Mediana 60,38 51,74 52,36 –7,84
Odchylenie

standardowe

populacji

3,7 2,22 2,32 4,63

  

  

Tabela 8. Obciążenie demograficzne

ludnością w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 17. roku życia)

w miastach postwojewódzkich w latach 1998–2010

  

Miasto

postwojewódzkie

Ludność w wieku przedprodukcyjnym

na 100 osób w wieku produkcyjnym

1998

2004

2010

zmiana

w stosunku

do roku

1998

Biała Podlaska 49,30 34,86 28,43 –20,87
Bielsko-Biała 37,15 28,29 26,25 –10,90
Chełm 42,89 30,92 25,34 –17,55
Ciechanów 44,78 33,62 27,27 –17,52
Częstochowa 35,69 26,65 23,92 –11,77
Elbląg 40,75 30,54 26,46 –14,28
Gorzów Wielkopolski 38,61 28,04 25,43 –13,19
Jelenia Góra 34,10 25,58 22,87 –11,23
Kalisz 36,65 28,88 27,12 –9,54
Konin 39,46 30,08 26,70 –12,76
Koszalin 34,68 25,74 23,46 –11,22
Krosno 43,55 30,88 26,18 –17,38
Legnica 37,56 28,93 25,79 –11,76
Leszno 41,40 31,30 28,72 –12,68
Łomża 51,11 35,60 28,23 –22,88
Nowy Sącz 49,02 35,45 30,02 –19,00
Ostrołęka 48,60 33,89 28,63 –19,97
Piła 41,61 31,40 28,32 –13,29
Piotrków Trybunalski 37,52 28,94 27,43 –10,09
Płock 37,57 28,78 27,23 –10,33
Przemyśl 43,39 33,13 27,67 –15,72
Radom 42,93 31,74 27,82 –15,11
Siedlce 44,34 31,75 29,09 –15,26
Sieradz 43,46 32,85 27,06 –16,39
Skierniewice 40,38 30,00 27,23 –13,15
Słupsk 38,53 28,42 24,82 –13,70
Suwałki 52,93 38,43 30,68 –22,25
Tarnobrzeg 41,03 32,02 26,14 –14,88
Tarnów 42,54 31,04 26,13 –16,40
Wałbrzych 35,71 26,16 23,62 –12,09
Włocławek 38,19 29,31 26,53 –11,66
Zamość 47,44 33,32 27,23 –20,21
Średnia 41,65 30,83 26,81 –14,85
Mediana 41,21 30,90 27,09 –13,99
Odchylenie

standardowe

populacji

4,85 2,99 1,80 3,64

  

  

Tabela 9. Obciążenie demograficzne ludnością w wieku poprodukcyjnym

w miastach postwojewódzkich w latach 1998–2010

  

Miasto

postwojewódzkie

Ludność w wieku poprodukcyjnym

na 100 osób w wieku produkcyjnym

1998

2004

2010

zmiana

w stosunku

do roku

1998

Biała Podlaska 15,68 16,34 19,68 4,00
Bielsko-Biała 22,00 24,41 29,39 7,40
Chełm 18,40 20,07 24,41 6,01
Ciechanów 18,16 19,01 22,01 3,85
Częstochowa 24,59 25,58 29,74 5,15
Elbląg 20,58 21,24 24,44 3,87
Gorzów Wielkopolski 18,73 20,35 25,04 6,30
Jelenia Góra 25,38 27,33 31,71 6,33
Kalisz 23,30 24,65 30,15 6,85
Konin 16,03 19,93 27,02 10,99
Koszalin 19,61 23,26 28,98 9,37
Krosno 19,55 21,94 27,06 7,51
Legnica 20,69 21,89 25,66 4,96
Leszno 19,07 20,41 24,69 5,61
Łomża 14,96 17,11 20,19 5,22
Nowy Sącz 19,67 21,14 25,00 5,33
Ostrołęka 13,42 15,80 19,63 6,21
Piła 17,13 18,70 23,64 6,51
Piotrków Trybunalski 21,54 22,69 27,73 6,18
Płock 16,76 19,85 25,63 8,87
Przemyśl 22,28 24,30 27,93 5,65
Radom 21,37 22,97 26,51 5,14
Siedlce 16,71 18,12 22,66 5,94
Sieradz 16,26 19,85 24,48 8,22
Skierniewice 18,69 19,74 23,87 5,18
Słupsk 19,78 22,30 27,45 7,67
Suwałki 15,95 17,28 19,55 3,61
Tarnobrzeg 14,52 19,11 25,98 11,46
Tarnów 21,64 24,43 29,05 7,40
Wałbrzych 26,21 27,94 30,60 4,39
Włocławek 19,18 21,18 26,86 7,68
Zamość 16,79 18,76 23,10 6,31
Średnia 19,21 21,18 25,62 6,41
Mediana 19,13 20,77 25,64 6,20
Odchylenie

standardowe

populacji

3,12 2,97 3,23 1,88
  

  

Tabela 10. Ludność w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku poprodukcyjnym

w miastach postwojewódzkich w latach 1998–2010

  

Miasto

postwojewódzkie

Ludność w wieku przedprodukcyjnym

na 100 osób w wieku poprodukcyjnym

1998

2004

2010

zmiana

w stosunku

do roku

1998

Biała Podlaska 314,46 213,36 144,52 –169,95
Bielsko-Biała 168,89 115,91 89,30 –79,59
Chełm 233,11 154,05 103,78 –129,33
Ciechanów 246,57 176,87 123,88 –122,69
Częstochowa 145,12 104,16 80,43 –64,70
Elbląg 198,00 143,81 108,27 –89,73
Gorzów Wielkopolski 206,11 137,76 101,55 –104,56
Jelenia Góra 134,35 93,60 72,11 –62,24
Kalisz 157,30 117,15 89,94 –67,36
Konin 246,14 150,95 98,82 –147,32
Koszalin 176,86 110,64 80,97 –95,89
Krosno 222,76 140,75 96,72 –126,04
Legnica 181,51 132,14 100,53 –80,98
Leszno 217,05 153,38 116,34 –100,71
Łomża 341,56 208,00 139,83 –201,73
Nowy Sącz 249,22 167,68 120,08 –129,14
Ostrołęka 362,09 214,53 145,86 –216,23
Piła 242,96 167,85 119,81 –123,15
Piotrków Trybunalski 174,16 127,56 98,92 –75,23
Płock 224,17 145,01 106,24 –117,93
Przemyśl 194,74 136,33 99,07 –95,67
Radom 200,91 138,21 104,93 –95,99
Siedlce 265,35 175,24 128,39 –136,96
Sieradz 267,27 165,47 110,54 –156,73
Skierniewice 216,08 152,03 114,08 –102,00
Słupsk 194,81 127,45 90,43 –104,38
Suwałki 331,93 222,40 156,87 –175,06
Tarnobrzeg 282,64 167,59 100,64 –182,00
Tarnów 196,56 127,06 89,98 –106,58
Wałbrzych 136,22 93,65 77,19 –59,04
Włocławek 199,10 138,35 98,76 –100,34
Zamość 282,61 177,61 117,87 –164,74
Średnia 255,33 149,83 107,08 –118,25
Mediana 216,57 144,41 102,66 –105,57
Odchylenie

standardowe

populacji

57,52 33,06 20,14 40,42

  

  

Źródła

  

Bank danych lokalnych – www.stat.gov.pl/bank.

Ludność, ruch naturalny i migracje w woj. podlaskim w 2010 r., Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2011.

Miasta w liczbach 1999–2000, Warszawa 2002.

Miasta w liczbach 2003–2004, Warszawa 2006.

Miasta w liczbach 2005–2006, Warszawa 2008.

Miasta w liczbach 2007–2008, Warszawa 2010.

Województwo podlaskie w 1998 r., Białystok 1999.

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego, Białystok 2000.

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego, Białystok 2001.

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego, Białystok 2002.

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego, Białystok 2003.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie dolnośląskim w 2010 r., Wrocław 2011.

Województwo podlaskie, podregiony, powiaty, gminy, Białystok 2004.

Województwo podlaskie, podregiony, powiaty, gminy, Białystok 2005.

Województwo podlaskie, podregiony, powiaty, gminy, Białystok 2006.

Województwo podlaskie, podregiony, powiaty, gminy, Białystok 2007.

Województwo podlaskie, podregiony, powiaty, gminy, Białystok 2008.

Województwo podlaskie, podregiony, powiaty, gminy, Białystok 2009.

Województwo podlaskie, podregiony, powiaty, gminy, Białystok 2010.

  

  

  


  

do spisu treści

następny artykuł