AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę...

  

  

Noty o autorach

  

  

  

Wojciech Batura, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w historii regionu, głównie XIX wieku. Kustosz Muzeum Ziemi Augustowskiej w Augustowie, związany z placówką od 1973 roku, twórca ekspozycji stałej Działu Historii Kanału Augustowskiego. Stały współpracownik pism lokalnych, autor publikacji naukowych (m.in. w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki”), popularnonaukowych i krajoznawczych („Kontrasty”, „Krajobrazy”, „Jaćwież”) oraz przewodników turystycznych.

Jelena Michajłowna Bukriejewa, dr, historyk-archiwista i bibliograf, starszy pracownik naukowy Wydziału Sztuki Państwowego Muzeum Historycznego w Moskwie, opiekunka grafiki 1812 roku. Jej zainteresowania naukowe dotyczą osób związanych z utworzeniem w końcu XIX i początku XX wieku „Muzeum 1812 roku” (wojskowi, historycy, kolekcjonerzy, artyści, potomkowie 1812 roku). Autorka wielu artykułów naukowych.

Stanisław Cieślukowski, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej. Emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego. Główne zainteresowania pozazawodowe to: genealogia i dzieje Suwalszczyzny. Publikował w „Białostocczyźnie”, „Roczniku Augustowsko-Suwalskim” i Słowniku biograficznym białostocko-łomżyńskim. Współautor publikacji Rody suwalskie (Suwałki 2009, t. 1.).

Józefa Drozdowska, nauczyciel bibliotekarz, pracownik Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Fili w Augustowie. Poza twórczością literacką jej głównymi zainteresowaniami są bibliografia oraz region Suwalszczyzny. Najważniejsze publikacje:Kapliczki św. Jana Nepomucena na terenie powiatu augustowskiego; Kaplica cmentarna Karwowskich w Bargłowie Kościelnym; Kapliczki przydrożne w miejscowości Górskie; Wizerunki św. Jana Nepomucena z terenu powiatów suwalskiego i sejneńskiego;Krzyże ze wsi Jeziorki w pow. augustowskim; Obraz „Chrzest Chrystusa” Wojciecha Gersona w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Bargłowie Kościelnym; Karawaka. Opublikowała kilka tomików wierszy oraz: Sanktuarium Maryjne w Studzienicznej (1997); Stowarzyszenie Literackie w Suwałkach [biobibliografia] (2001) oraz Powołany: antologia utworów o św. Brunonie Bonifacym z Kwerfurtu [wspólnie z Bożeną Diemjaniuk i ks. Jerzym Sikorą] (2012).

Łukasz Faszcza, doktorant wydziału historyczno-socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Jego główny obszar zainteresowań to historia społeczna XIX i pierwszej połowy XX wieku oraz historia regionalna. Jest autorem artykułu Funkcjonowanie wiejskiego beneficjum kościelnego w latach dwudziestych XIX w. na przykładzie parafii Bargłów Kościelny opublikowanego w „Zeszytach naukowych Studenckiego Koła Historyków w Białymstoku” (białystok 2012)

Jacek Jaworski, redaktor naczelny czasopisma ,,Militaria”, sekretarz Klubu Miłośników Dawnych Militariów Polskich, badacz polskiej historii militarnej, szczególnie jej białych plam. Autor książek: Regina Armorum. Rzecz o Lancy; Litewski kontekst wojny polsko-rosyjskiej 1831; Jazda Tatarska, kilkudziesięciu artykułów i wykładów.

Maciej Dariusz Kossowski, archeolog, historyk sztuki i kultury dawnej. Pozainstytucjonalnie zajmuje się ratownictwem narodowego dziedzictwa kulturowego, w tym niematerialnego. Od 1984 roku utrwala relacje byłych żołnierzy AK obwodu Lida, a od 1991 roku AK/OAK/WiN obwodu Augustów. Mieszka w Warszawie.

Alicja Lutostańska, absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Historyk sztuki ze specjalnością historii barokowej rezydencyjnej architektury i urbanistyki polskiej. Pracowała w resorcie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na stanowisku konsultanta ochrony zabytków i inspektora terenowego także na ziemi suwalskiej. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, członek Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych (ICOMOS), członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny oraz innych organizacji. Opublikowała około 50 artykułów z zakresu zabytkowej architektury z XVII, XVIII i XIX wieku.

Jarosław Marczak, studiował na Wydziale Filozofii UW (studia nieukończone). Głównym obszarem jego zainteresowań jest historia, etnografia oraz biografistyka okręgu biebrzańskiego. Publikował w „Jaćwieży” i „Grajewskich Zeszytach Historycznych. Zapis”. Współpracuje z „Rajgrodzkimi Echami”, „Naszym Sztabińskim Domem” oraz portalami www.Grajewiak.pl i KolnoTeka.pl.

Marcin Markiewicz, dr, historyk, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku. Zajmuje się dziejami społeczno-gospodarczymi i politycznymi Polski północno-wschodniej. Autor m.in. książki Kolektywizacja wsi w województwie białostockim 1948–1956 oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Andrzej Matusiewicz, historyk regionalista, nauczyciel konsultant ds. edukacji historycznej i regionalizmu w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Główny obszar zainteresowań stanowi historia Suwałk i Suwalszczyzny w XIX i XX wieku oraz biografistyka regionalna. Od 2001 roku redaktor naczelny „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”.

Tomasz Naruszewicz, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W czasie studiów członek Sekcji Historii Miast Studenckiego Koła Naukowego Historyków. Pod kierunkiem prof. Józefa Maroszka przygotowuje pracę doktorską na temat „Dzieje dekanatu olwickiego w XVIII wieku”. Jest wójtem Gminy Bakałarzewo i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bakałarzewskiej. Autor książek: Bakałarzewo. Dzieje miasteczka i ziemi (Bakałarzewo–Warszawa 2006), Dzieje rodów Sadłowskich (Suwałki 2005), Dzieje rodu Aleksandrowiczów (Pruszków 2008) oraz artykułów publikowanych na łamach pism naukowych: Rok 1939 w okolicy Rospudy;Zaludnienie miasteczek Suwalszczyzny do 1921 roku; Dzieje społeczności żydowskiej w Bakałarzewie do 1914 roku, Konflikty mieszczan filipowskich w latach czterdziestych XVIII wieku; Zmiany koryta Rospudy (Douspudy, Dowspudy).

Jarosław Szlaszyński, historyk regionalista, jeden z inicjatorów utworzenia Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego. Autor monografii historycznej Przerośli (2009), inicjator wydania i współautor Dziejów Augustowa od założenia miasta do 1945 roku (1997) oraz monografii historycznej Augustowa (2007), a także publikacji Przeroślanie i Przerośl na starej fotografii (2012). Publikował w „Roczniku Augustowsko-Suwalskim”, „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym”, „Białostocczyźnie”, Słowniku Biograficznym Białostocko-Łomżyńsko-Suwalskim, Biografiach suwalskich, pracy zbiorowej Środowiska inteligenckie Suwalszczyzny i ziem ościennych, „Jaćwieży”, „Krajobrazach”, „Przeglądzie Augustowskim”, „Przeroślaku”, „Naszym Sztabińskim Domu”, „Szelmencie”, „Echach Lipska” oraz na www.Grajewiak.pl.

Tadeusz Trzaskalik, prof. dr hab., w 1999 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od roku 1975 pracuje w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W latach 1996–1999 pełnił funkcję prorektora ds. współpracy z zagranicą, obecnie jest kierownikiem Katedry Badań Operacyjnych tej uczelni. W latach 1999–2006 był wykładowcą w Wyższej Szkole Służby Społecznej w Suwałkach, a od 2007 roku wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Członek Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego. Autor wielu prac naukowych z zakresu zastosowań metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu, kierownik naukowy międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Interesuje się także historią Suwalszczyzny.

Marcin Zwolski , dr, historyk, pracownik naukowy Oddziału IPN w Białymstoku. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. monografii: Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim 1944–1956 (Białystok 2008) oraz Więzienie w Białymstoku w latach 1944–1956 (Białystok 2011). Zajmuje się głównie historią aparatu bezpieczeństwa, w tym więziennictwa, represji i zbrodni komunistycznych, a także działań opozycji demokratycznej w latach 1975–1989.

  

  

  

  


 

do spisu treści