AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę...

  

  

Noty o autorach

  

  

  

Maciej Ambrosiewicz, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2004 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie w Białymstoku. Pracuje jako kierownik Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Od wielu lat współpracuje z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie. Jest prezesem Augustowsko‑Suwalskiego Towarzystwa Naukowego. Autor, współautor i redaktor wielu książek (m.in. Zespół podominikański w Sejnach, Suwałki 1997; Zespół pokamedulski w Wigrach, Suwałki 1998; Dobra wigierskie, Suwałki, 2009) oraz artykułów i opracowań naukowych.

Wojciech Batura, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w historii regionu, głównie XIX wieku. Kustosz Muzeum Ziemi Augustowskiej w Augustowie, związany z placówką od 1973 roku, twórca ekspozycji stałej Działu Historii Kanału Augustowskiego. Stały współpracownik pism lokalnych, autor publikacji naukowych (m.in. w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki”), popularnonaukowych i krajoznawczych („Kontrasty”, „Krajobrazy”, „Jaćwież”) oraz przewodników turystycznych.

Adam Czesław Dobroński, dr hab. prof. Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Historii Wojskowości. Honorowy członek Augustowsko‑Suwalskiego Towarzystwa Naukowego, autor ponad 30 publikacji książkowych, promotor 10 prac doktorskich. Regionalista, badacz dawnych północno‑wschodnich ziem Polski, dziś wchodzących w skład Białorusi i Litwy. Redaktor naukowy pracy Historia Białegostoku (Białystok 2012).

Marcin Markiewicz, dr, historyk, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku. Zajmuje się dziejami społeczno‑gospodarczymi i politycznymi Polski północno‑wschodniej. Autor m.in. książki Kolektywizacja wsi w województwie białostockim 1948–1956 oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Józef Maroszek, dr hab. prof. Uniwersytetu w Białymstoku, historyk. Studia historyczne ukończył w 1974 roku na Uniwersytecie Warszawskim, w 1981 roku uzyskał tam stopień naukowy doktora, a w 2000 habilitował się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2002 roku jest profesorem Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie pracuje w Instytucie Historii. Zainteresowania badawcze: historia Podlasia na tle dziejów Litwy i Polski, niematerialne i materialne wartości środowiska kulturowego obszarów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Andrzej Matusiewicz, historyk regionalista, nauczyciel konsultant ds. edukacji historycznej i regionalizmu w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Główny obszar zainteresowań stanowi historia Suwałk i Suwalszczyzny w XIX i XX wieku oraz biografistyka regionalna. Od 2001 roku redaktor naczelny „Rocznika Augustowsko‑Suwalskiego”.

Janusz Mierzwa, historyk, adiunkt w Zakładzie Historii Polski Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania koncentrują się na historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem biografistyki oraz dziejów politycznych i administracji okresu międzywojennego. Autor kilkudziesięciu prac naukowych, w tym biografii płk. Adama Koca (Kraków 2006) oraz edycji źródeł (A. Koc, Wspomnienia, Wrocław 2005 i W.M. Zawadzki, Dziennik, Kraków 2010). Publikował na łamach m.in. „Dziejów Najnowszych”, „Studiów Historycznych” czy „Niepodległości”. Obecnie przygotowuje do druku pracę Starostowie Polski międzywojennej. Portret zbiorowy.

Tomasz Naruszewicz, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W czasie studiów członek Sekcji Historii Miast Studenckiego Koła Naukowego Historyków. Pod kierunkiem prof. Józefa Maroszka przygotowuje pracę doktorską na temat „Dzieje dekanatu olwickiego w XVIII wieku”. Jest wójtem Gminy Bakałarzewo i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bakałarzewskiej. Jest autorem książek: Bakałarzewo. Dzieje miasteczka i ziemi (Bakałarzewo–Warszawa 2006), Dzieje rodów Sadłowskich (Suwałki 2005), Dzieje rodu Aleksandrowiczów (Pruszków 2008) oraz artykułów publikowanych na łamach pism naukowych: Rok 1939 w okolicy Rospudy; Zaludnienie miasteczek Suwalszczyzny do 1921 roku; Dzieje społeczności żydowskiej w Bakałarzewie do 1914 roku, Konflikty mieszczan filipowskich w latach czterdziestych XVIII wieku; Zmiany koryta Rospudy (Douspudy, Dowspudy).

Eugeniusz Pietruszkiewicz, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, emerytowany dziennikarz. Krótko pracował jako nauczyciel. Przez trzynaście lat redagował litewskojęzyczny kwartalnik „Aušra” (Zorza), następnie pracował w tygodniku „Krajobrazy”, później w Radiu Białystok. Uprawia żeglarstwo i turystykę. Od ponad dwudziestu lat oprowadza litewskie grupy turystyczne po Warmii i Mazurach. Opracował szlak turystyczny po miejscach byłego państwa krzyżackiego związanych z historią Litwy, nazwany „Tropami ojców i praojców”.

Artur Płoński, doktor nauk ekonomicznych, absolwent i wieloletni wykładowca Instytutu Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od października 2007 wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Profesora Edwarda Szczepanika w Suwałkach. Od września 2011 roku kieruje pracami zespołu badawczego przy Suwalskim Oddziale Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

Tadeusz Radziwonowicz, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku, kierunku historia ze specjalnością nauczycielską oraz Studium Podyplomowego Archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1979 roku pracuje w Archiwum Państwowym w Suwałkach, a od 1990 roku jest dyrektorem tej instytucji. Jest autorem szeregu publikacji naukowych, popularnonaukowych i popularnych, głównie z zakresu historii regionu, ale też historii wojskowości. Członek zarządu Augustowsko‑Suwalskiego Towarzystwa Naukowego.

Jarosław Schabieński, historyk regionalista, opiekun Archiwum Lat 80. przy Augustowsko‑Suwalskim Towarzystwie Naukowym. Publikował m.in. w „Roczniku Augustowsko‑Suwalskim”, „Znad Pisy”, „Na Poważnie”, „Biuletynie Informacyjnym ŚZŻAK”. Recenzent Encyklopedii Solidarności. Współautor książek: Marzenia o orle w koronie. Nauczyciele i młodzież Polski północno‑wschodniej wobec władzy w latach 1980–1986 (Białystok 2004) oraz Wydarzenia roku 1976 w Polsce północno‑wschodniej (Suwałki 2010). Redaktor prac: Wybór tekstów źródłowych do dziejów Suwalszczyzny (Suwałki 1998) oraz Suwałki i województwo suwalskie w latach 1975–1989. Wybór źródeł (Suwałki 2010).

Marek Sidor, historyk, archiwista, absolwent Uniwersytetu Warmińsko‑Mazurskiego w Olsztynie, pracownik Archiwum Państwowego Suwałkach. Zajmuje się historią Suwalszczyzny XX wieku, zagadnieniami z historii ustroju, administracji i prawa, dziejami Dowspudy i Raczek, biografią Ludwika Michała Paca. Publikował m.in. w „Komunikatach Mazursko‑Warmińskich” i „Roczniku Augustowsko‑Suwalskim”.

Krzysztof Skłodowski, historyk, regionalista, kustosz Działu Historii Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Autor kilkunastu wystaw muzealnych i inicjator działań z zakresu „historii ożywionej”. W pracy badawczej zajmuje się głównie historią Suwałk i Suwalszczyzny w XX wieku, a zwłaszcza wydarzeniami lat 1918–1920 oraz dziejami oddziałów garnizonu Suwałki. Jest autorem, współautorem i redaktorem kilkunastu książek, a także artykułów naukowych, m.in.: Dzisiaj ziemia wasza jest wolną. O niepodległość Suwalszczyzny (Suwałki 1999, 2009), 3. Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego 1922–1939 (Suwałki 2004), Na lewym brzegu Niemna / Kairiajame Nemuno krante (Suwałki 2005, 2006), 2. Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego (Suwałki 2009, współautor: prof. Adam Cz. Dobroński).

Krzysztof Sychowicz, doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1995), gdzie również obronił pracę doktorską (2001).W latach 1995–2001 nauczyciel w łomżyńskich szkołach, obecnie pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Współautor publikacji Marzenia o orle w koronie. Nauczyciele i młodzież Polski północno‑wschodniej wobec władzy w latach 1980–1986 (Białystok 2004) i Grajewo w XX wieku (Grajewo 2005), autor książki Ziemia Łomżyńska i jej mieszkańcy w latach 1944–1956 (Łomża 2005) oraz kilkudziesięciu artykułów dotyczących m.in. stosunków państwo – Kościół i mniejszości narodowych.

Jarosław Szlaszyński, historyk regionalista, jeden z inicjatorów utworzenia Augustowsko‑Suwalskiego Towarzystwa Naukowego. Autor monografii historycznej Przerośli (2009), inicjator wydania i współautor Dziejów Augustowa od założenia miasta do 1945 roku (1997) oraz monografii historycznej Augustowa (2007), a także publikacji Przeroślanie i Przerośl na starej fotografii (2012). Publikował w „Roczniku Augustowsko‑Suwalskim”, „Przeglądzie Historyczno‑Wojskowym”, „Białostocczyźnie”, Słowniku Biograficznym Białostocko‑Łomżyńsko‑Suwalskim, Biografiach suwalskich, pracy zbiorowej Środowiska inteligenckie Suwalszczyzny i ziem ościennych, „Jaćwieży”, „Krajobrazach”, „Przeglądzie Augustowskim”, „Przeroślaku”, „Naszym Sztabińskim Domu”, „Szelmencie”, „Echach Lipska” oraz na www.grajewiak.pl.

Tadeusz Trzaskalik, prof. dr hab., w 1999 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od roku 1975 pracuje w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W latach 1996–1999 pełnił funkcję prorektora ds. współpracy z zagranicą, obecnie jest kierownikiem Katedry Badań Operacyjnych tej uczelni. W latach 1999–2006 był wykładowcą w Wyższej Szkole Służby Społecznej w Suwałkach, a od 2007 roku wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Członek Augustowsko‑Suwalskiego Towarzystwa Naukowego. Autor wielu prac naukowych z zakresu zastosowań metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu, kierownik naukowy międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Interesuje się także historią Suwalszczyzny.

Marcin Zwolski, dr, historyk, pracownik naukowy Oddziału IPN w Białymstoku. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. monografii: Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim 1944–1956 (Białystok 2008) oraz Więzienie w Białymstoku w latach 1944–1956 (Białystok 2011). Zajmuje się głównie historią aparatu bezpieczeństwa, w tym więziennictwa, represji i zbrodni komunistycznych, a także działań opozycji demokratycznej w latach 1975–1989.

  

  

  

  


 

do spisu treści