AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

  

Noty o autorach

  

  

  

Jelena Michajłowna Bukriejewa, historyk-archiwista i bibliograf, starszy pracownik naukowy Wydziału Sztuki Państwowego Muzeum Historycznego w Moskwie, opiekunka grafiki 1812 roku. Autorka wielu artykułów naukowych. Jej zainteresowania zawodowe doty­czą osób związanych z utworzeniem w końcu XIX i początku XX wieku „Muzeum 1812 roku” (wojskowi, historycy, kolekcjonerzy, artyści, potomkowie 1812 roku).

Adam Czesław Dobroński, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Historii Wojskowości. Honorowy członek Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego, autor ponad 30 publikacji książkowych, promotor 10 prac doktorskich. Regionalista, badacz dawnych północno-wschodnich ziem Polski, dziś wchodzących w skład Białorusi i Litwy. W 2009 roku wydał historię suwalskiego 2. Pułku Ułanów Grochowskich (wespół z Krzysztofem Skłodowskim) i monografię Związku Inwalidów Wojennych RP. Turysta, autor prac o PTK/PTTK.

Anetta Ejdulis, absolwentka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Stypendystka Fulbrighta. Autorka publikacji dotyczących najstarszych dziejów Sejneńszczyzny. Większość czasu spędza w terenie, prowadząc archeologiczne badania wykopaliskowe.

Zbigniew Fałtynowicz, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Edytor, bibliograf, redaktor, autor książek i szkiców o obecności Suwalszczyzny w literaturze polskiej oraz związkach pisarzy XIX i XX wieku z Północą, m.in.: Wieczorem wiatr: Czesław Miłosz i Suwalszczyzna (2006), Dla Miłosza. Suwałki – Krasnogruda (2006), Podróże bliskie. Zbigniew Herbert i Suwalszczyzna (2008). Jest starszym kustoszem Muzeum Okręgowego w Suwałkach, gdzie prowadzi dział kultury literackiej Suwalszczyzny.

Wiesław Kapla, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał dyplom z archeologii ze specjalizacją w zakresie antropologii historycznej. W latach 1995–2002 pracował w Pracowni Antropologicznej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Obecnie wykonuje opracowania antropologiczne materiałów kostnych pochodzących z wykopalisk archeologicznych oraz ekspertyzy na zlecenia policji i prokuratury (biegły z zakresu antropologii historycznej). Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Piotr Łapiński, historyk, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku, doktorant Uniwersytetu w Białymstoku, badacz dziejów polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1939–1956 oraz komunistycznego aparatu represji z lat 1944–1990 w województwie białostockim.

Andrzej Matusiewicz, historyk regionalista, nauczyciel konsultant ds. edukacji historycznej i regionalizmu w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Głównym obszarem jego zainteresowań jest historia Suwałk i Suwalszczyzny w XIX i XX wieku oraz biografistyka regionalna. Od 2001 roku redaktor naczelny „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”. Autor i współautor kilkunastu książek oraz kilkudziesięciu artykułów o przeszłości Suwałk i Suwalszczyzny.

Tomasz Naruszewicz, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W czasie studiów członek Sekcji Historii Miast Studenckiego Koła Naukowego Historyków. Pod kierunkiem prof. Józefa Maroszka przygotowuje pracę doktorską Dzieje dekanatu olwickiego w XVIII wieku. Pracuje jako nauczyciel, jest przewodniczącym Rady Gminy w Bakałarzewie. Ważniejsze publikacje: Bakałarzewo. Dzieje miasteczka i ziemi (Bakałarzewo–Warszawa 2006), Dzieje rodów Sadłowskich (Suwałki 2005), Dzieje rodu Aleksandrowiczów (Pruszków 2008), Rok 1939 w okolicy Rospudy (,,Rocznik Augustowsko-Suwalski” 2004, t. 4.).

Artur Ochał, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1994 roku jest oficerem Straży Granicznej w Szczecinie. Pasjonuje się historią wojskowości i polskich formacji granicznych okresu międzywojennego. Jest autorem wielu prac naukowych i popularnych z zakresu dziejów Korpusu Ochrony Pogranicza na Kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, m.in. monografii Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza „Suwałki” 1927–1939 (Suwałki 2009) oraz Słownik oficerów i chorążych Korpusu Ochrony Pogranicza w Suwałkach 1929–1939 (Suwałki 2009).

Tadeusz Radziwonowicz, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku, kierunku historia ze specjalnością nauczycielską oraz Studium Podyplomowego Archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1979 roku pracuje w Archiwum Państwowym w Suwałkach, a od 1990 roku sprawuje funkcję dyrektora tej instytucji. Jest autorem szeregu publikacji naukowych, popularnonaukowych i popularnych, głównie z zakresu historii regionu, ale też historii wojskowości. Członek zarządu Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego.

Jarosław Schabieński, historyk regionalista. Głównym obszarem jego zainteresowań badawczych jest Polska północno-wschodnia, a zwłaszcza Suwalszczyzna w XIX i XX wieku. Opiekun Archiwum Lat Osiemdziesiątych przy ASTN, gromadzącego materiały i relacje do historii Suwalszczyzny w II połowie XX wieku. Recenzent Encyklopedii Solidarności. Współautor książki Marzenia o orle w koronie. Nauczyciele i młodzież Polski północno-wschodniej wobec władzy w latach 1980–1986 (Białystok 2004) oraz Wydarzenia roku 1976 w Polsce północno-wschodniej (Suwałki 2010), redaktor pracy Wybór tekstów źródłowych do dziejów Suwalszczyzny (Suwałki 1998).

Marek Sidor, historyk, archiwista, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pracownik Archiwum Państwowego Suwałkach. Zajmuje się historią Suwalszczyzny XX wieku, zagadnieniami z historii ustroju, administracji i prawa, dziejami Dowspudy i Raczek, biografią Ludwika Michała Paca. Publikował m.in. w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich” i „Roczniku Augustowsko-Suwalskim”.

Marek Strasz, właściciel Agencji Artystycznej „Classic Management Marek Strasz”. Zajmuje się genealogią rodu Straszów oraz publicystyką muzyczną. Jest m.in. autorem opracowań Krzysztof Strasz – rotmistrz JKM oraz Strasz, kasztelan małogoski, opublikowanych we „Włoszczowskich Zeszytach Historycznych” (2001, 2002), książki Grać pierwszy fortepian. Rozmowy z Adamem Makowiczem (Kraków 2011) oraz tłumaczeń niemieckiej literatury pięknej.

Krzysztof Sychowicz, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1995), tam też obronił pracę doktorską (2001).W latach 1995–2001 nauczyciel w szkołach łomżyńskich, obecnie pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Współautor publikacji Marzenia o orle w koronie. Nauczyciele i młodzież Polski północno-wschodniej wobec władzy w latach 1980–1986 (Białystok 2004) i Grajewo w XX wieku (Grajewo 2005), Wydarzenia roku 1976 w Polsce północno-wschodniej (Suwałki 2010), autor książki Ziemia Łomżyńska i jej mieszkańcy w latach 1944–1956 (Łomża 2005) oraz kilkudziesięciu artykułów dotyczących m.in. stosunków państwo-Kościół i mniejszości narodowych.

  

  

  

  


 

do spisu treści