AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

 

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

  

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

 

Stowarzyszenie „Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe” założone dobrowolnie przez grono osób, zwane w dalszej części statutu „Towarzystwem”, działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7.04.1989 r. (Dz.U. nr 20, poz. 104 z 1991 r., nr 14, poz. 86 i z 1996 r., nr 27, poz. 118) i postanowień niniejszego Statutu.

  

§ 2

 

Towarzystwo posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń w Sekcji Rejestrowej Sądu Okręgowego w Suwałkach.

  

§ 3

  

Towarzystwo działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Suwałki.

  

§ 4

  

Towarzystwo posługuje się okrągłą pieczęcią z napisem „Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe” oraz pieczęcią podłużną z analogicznym napisem i adresem.

  

  

Rozdział II

Cele, zadania i formy działalności.

  

§ 5

  

Celem Towarzystwa jest:

- wzbogacanie wiedzy o regionie

- pogłębianie świadomości lokalnej

- promocja regionu.

  

§ 6

  

Podstawowym zadaniem Towarzystwa jest rozwijanie życia naukowego regionu - Ziemi Augustowskiej, Sejneńskiej i Suwalskiej.

  

§ 7

  

Podstawowymi formami działania Towarzystwa dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów są:

a) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych,

b) organizowanie zebrań naukowych i dyskusyjnych, posiedzeń publicznych, sesji, wykładów, wystaw itp.,

c) prowadzenie działalności wydawniczej,

d) powoływanie rad redakcyjnych i naukowych własnych wydawnictw, kwalifikowanie i ogłaszanie drukiem prac naukowych i popularno-naukowych,

e) prowadzenie wymiany swych prac i wydawnictw z innymi instytucjami w kraju i za granicą,

f) gromadzenie, utrzymywanie i rozwijanie zbiorów bibliotecznych i innych zbiorów naukowych,

g) współpraca z instytucjami i organizacjami rządowymi, samorządowym, społecznymi i innymi oraz osobami prywatnymi w kraju i za granicą,

h) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej,

i) wspieranie edukacji regionalnej,

j) współpraca z lokalnymi mediami

k) otaczanie opieką twórczości naukowej (poprzez stypendia, konkursy, itp.)

  

  

Rozdział III

Członkostwo. Prawa i obowiązki członków.

  

§ 8

  

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) honorowych

c) wspierających

 

2. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba po złożeniu deklaracji i uzyskaniu rekomendacji dwóch członków Towarzystwa.

 

3. Prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym.

 

4. Członkiem honorowym może być osoba zasłużona w rozwijaniu regionu - Ziemi Augustowskiej, Sejneńskiej i Suwalskiej. Kandydatów na członków honorowych może zgłaszać każdy członek zwyczajny. Kandydaturę przyjmuje Walny Zjazd.

 

5. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje stałą pomoc w działalności Towarzystwa w formie rzeczowej lub finansowej. Członków wspierających przyjmuje Zarząd.

 

6. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

a) śmierci

b) pisemnej rezygnacji

c) zalegania w płaceniu składek członkowskich przez 24 miesiące

d) rażącego naruszenia postanowień statutu

e) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo hańbiące

 

7. Członek Towarzystwa ma obowiązek:

a) przestrzegać postanowień statutu

b) brać udział w pracach Towarzystwa

c) systematycznie opłacać składki członkowskie

d) brać udział w naukowych zebraniach Towarzystwa i w upowszechnianiu wiedzy na wezwanie Zarządu

 

8. Członek Towarzystwa ma prawo do:

a) przedstawiania swych prac i komunikatów na zebraniach Towarzystwa

b) korzystania z pomocy Towarzystwa

c) podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa

d) odwoływania się od decyzji Zarządu do Walnego Zjazdu

  

  

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

  

§ 9

  

Władzami Towarzystwa są: Walne Zebranie, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński.

  

§ 10

  

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd.

  

2. Walny Zjazd jest zwoływany przez Zarząd co trzy lata.

  

3. Uchwałą Zarządu lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa może być zwołany Walny Zjazd Nadzwyczajny.

  

4. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:

a) uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa

b) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

c) podejmowanie uchwał o zmianach w statucie

d) ustalanie wysokości składek członkowskich

e) wybór prezesa Towarzystwa

f) udzielanie absolutorium Zarządowi

g) przyjmowanie członków honorowych

  

5. Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów, a uchwały o zmianie statutu większością 2/3 głosów.

  

§ 11

  

1. Organem Towarzystwa jest Zarząd.

 

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

 

3. Zarząd spotyka się co najmniej cztery razy w roku.

 

4. Prezesa Zarządu wybiera Walny Zjazd.

 

5. Do kompetencji Zarządu należy:

a) realizacja uchwalonych przez Walny Zjazd kierunków działania

b) podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych dla Walnego Zjazdu. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów

c) kierowanie działalnością statutową Towarzystwa

d) przyjmowanie nowych członków

e) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i dotacji

f) składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zjeździe

 

6. Zarząd składa się z 5-7 osób, w tym prezesa, 1-2 wiceprezesów, skarbnika, sekretarza i 1-2 członków. Na pierwszym zebraniu Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa(ów), skarbnika i sekretarza.

 

7. Oświadczenie woli w imieniu Towarzystwa składa prezes Zarządu lub jeden z wiceprezesów.

 

§ 12

 

1. Organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa jest Komisja Rewizyjna.

 

2. Kadencja Komisji trwa trzy lata.

 

3. Komisja składa się z trzech osób: przewodniczącego, sekretarza i członka.

 

4. Komisja przygotowuje opinię do sprawozdania z działalności Towarzystwa na Walny Zjazd.

 

§ 13

 

1. Do rozstrzygania spraw spornych między członkami Towarzystwa Walny Zjazd wybiera na okres trzyletni Sąd Koleżeński.

 

2. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków.

 

3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zjazdu.

 

4. Zakres uprawnień i procedury postępowania Sądu Koleżeńskiego określa oddzielny regulamin.

 

 

Rozdział V

Majątek Towarzystwa.

 

§ 14

 

1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, z której środki będą przeznaczane na finansowanie działalności statutowej. Działalność gospodarcza jest prowadzone zgodnie z odrębnymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

2. Majątek Towarzystwa stanowią:

a) ruchomości i nieruchomości będące własnością Towarzystwa

b) inne prawa majątkowe

c) środki pieniężne

 

3. Majątek Towarzystwa powstaje ze:

a) składek członkowskich

b) darowizn

c) spadków

d) zapisów

e) dotacji

f) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej

g) dochodów z majątku Towarzystwa

 

 

Rozdział VI

Rozwiązanie Towarzystwa

 

§ 15

 

1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić tylko na specjalnie w tym celu zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe.

2. Do podjęcia wiążącej uchwały potrzebna jest obecność przynajmniej 2/3 uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zjeździe.

Uchwała w tej sprawie zapada większością 2/3 uprawnionych głosów.

3. Ten sam Walny Zjazd rozstrzyga o dalszych losach majątku Towarzystwa.

4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Towarzystwa.